28/09/2007

Nuit Blanche 07

flyerNT2007verso

21:18 Écrit par Team inTime dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

07/09/2007

Noce Tribale Versus III

NTNB07-versusVoor deze derde ontmoeting in het kader van het project Noce Tribalewordt de Indische traditie in een junglemix gemengd met hedendaagseflamenco.Deze vrouwelijke uitwisseling van lichamen in een sensualitézal ons duiken. Dancers zijn nooit samengekomen en zullen met u dezeontmoeting delen.Performe van dans met VJ en projectie. Dancers: Paula Opazo en Soufia CarminaVideo: Julie Duquesne en Carlos Ramirez DJ: Edwin Lahousse. concept van het collectief Team inTime.http://www.nuitblanche07.be/Pour cette troisième rencontre dans le cadre du projet Noce Tribalec'est la tradition indienne qui va se mêler dans un mix jungle avec duflamenco contemporain. Cette échange féminin des corps nous plongeradans une sensualité. Les danseuses ne se sont jamais rencontrées etvont partager avec vous les prémices d'une rencontre gestuelles.Performance de danse vidéo avec DJ live et projection vidéo. Danseuses: Paula Opazo et Soufia Carmina Vidéo : Julie Duquesne et CarlosRamirez DJ : Edwin Lahousse. Création du collectif Team inTime.à partir de 20h00 jusque 23h00 / vanafPlace de la Monnaie / MuntpleinPlace de la Monnaie, 1000 Bruxelles / 1000 Brusselshttp://team-intime.skynetblog.behttp://noces-tribale.skynetblog.be

11:10 Écrit par Team inTime dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

13/02/2007

BRXL BRAVO

face2bravo

15:38 Écrit par Team inTime dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

3+4/03/07 in VCA

facebravoA

15:37 Écrit par Team inTime dans Evénement | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

28/09/2006

Nuit Blanche 06

NT-II-WEB-2faces

00:18 Écrit par Team inTime dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

22/05/2006

video "expo"


Video Hosting - Upload Video - Video Sharing

21:56 Écrit par Team inTime | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

10/05/2006

intro

Het collectief Team Intime die op een plastische en speelse manier projecten uitwerkt met als doel de uitwisseling van kennis en culturen‭. ‬Oprichters‭: ‬Julie Duquesne et Carlos Ramirez‭.‬

Het Team Intime is een multidisciplinair collectief dat zich als doel heeft gesteld het verspreiden van een ideaal‭: ‬het‭ ‬uitwisselen‭ ‬van kennis op een ludieke manier aanmoedigen door passies uit te wisselen‭: ‬video‭, ‬beeldhouwwerken‭, ‬schilderijen‭, ‬multimedia‭, ‬literatuur‭,‬‭ ‬dans en muziek‭ ... ‬om de wereld te veranderen‭.‬

Le collectif Team Intime ‬élabore des projets multidisciplinaires de manière plastique et ludique‭. ‬Artistes fondateurs‭: ‬Julie Duquesne et Carlos Ramirez‭.‬
L' objectif est de mettre en commun la volonté‭ ‬de diffuser la philosophie qu'on pourrait d'une manière ludique promouvoir l‭'‬échange de savoir‭ ‬à‭ ‬travers l’échange des passions ‭: ‬vidéos‭, ‬sculptures‭, ‬peintures‭, ‬multimédias‭, ‬écriture‭, ‬danse et‭ ‬musique‭ ‬pour changer le monde‭.‬
 

11:32 Écrit par Team inTime | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Team InTime

Team InTime wil een constructief standpunt verdedigen. Wij kunnen een andere wereld bedenken, constructieve experimenten ontwikkelen en ons daarbij laten inspireren door andere culturen. Men moet de deuren van een nieuwe wereld openen, door de mogelijkheid te scheppen om gelukkig te zijn, te veranderen. Wij kunnen door onze acties anderen positief besmetten. Als wij ons bewust worden van de macht van de verbeeldingskracht, en beseffen dat wij het heden kunnen beïnvloeden, kunnen we de deuren van een nieuwe wereld openen.

11:10 Écrit par Team inTime | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

"Men moet de deuren van een nieuwe wereld openen"

In talrijke culturen ziet de mens de aarde als symbool van vruchtbaarheid. De aarde inspireert ons door de principes van vruchtbaarheid, door het onophoudelijk creëren om de mens te voeden. Er is hierbij steeds sprake van dualiteit: mannelijk en vrouwelijk, goed en kwaad, en hoe men hierin een overeenstemming kan vinden. De vruchtbaarheid van de aarde zet de mens er tevens toe aan om dingen te creëren die in verband met de geest staan.

Woorden zijn kostbaar, men mag niet ze verspillen. Woorden zijn handelingen, en de gevolgen zijn even concreet als de steen van een slinger. Er bestaan volkeren bij wie dit verband met de taal en de dingen heel ver gaat, en in hun taal bestaan er daarom geen lelijke woorden.

 

workshops Team Intime

Werkplaats voorgesteld aan openbaar van de tentoonstelling
Brengt jouwe steen :
Een weg van stennen in de vorm van slang steekt de tentoonstellingsruimte in zijn lengte over. Het voorstel zal zijn met de personen te werken die het tijdens een werkplaats wensen waar de artiest hun een dialoog op de tussenkomst op de ruimte voorstelt. Zij zouden verzocht worden om een driedimensionaal voorwerp op de weg te plaatsen. Het thema voor het onderwerp is voorstellen de inzameling van Graal.


 

Laat mij jouw spoor :
Een spiraal in zand bevindt pigmenter zich kleur aarde van zijne in het centrum van de tentoonstelling. Het voorstel zal zijn met de personen te werken die het tijdens een werkplaats wensen waar de artiest hun een workshop van verf op zand voorstelt. Hier zal het tweedimensionale onderwerp (30/40 cm) op de spiraal neergezet worden. Het besproken thema zal het eerste spelspoor van de mens zoals een gekroond ritueel zijn.


 

Geeft mij jouw woord :
Een ruimte onder beide projectieschermen zal voorgesteld worden om er woorden neer te zetten. Het voorstel zal zijn met de personen te werken die het tijdens een tijd wensen waar de artiest hun een werkplaats van schrift voorstelt. Het thema zal een bericht zijn dat de persoon naar de toekomstige generaties wil overbrengen.


 

Atelier proposé au publique de l’exposition
Apporte ta pierre :
Un chemin de gravier en forme de serpent traverse l’espace d’exposition dans sa longueur. La proposition sera de travailler avec les personnes qui le souhaitent durant un atelier où l’artiste leur propose un dialogue sur l’intervention sur l’espace. Ils seraient invités à placer un objet tridimensionnel sur le chemin. Le thème proposer pour l’objet est la quête du Graal.


 

Laisse-moi ta trace :
Une spirale en sable pigmenter couleur terre de sienne se trouve au centre de l’exposition. La proposition sera de travailler avec les personnes qui le souhaitent durant un atelier où l’artiste leur propose un workshop de peinture sur sable.Ici l’objet bidimensionnel (30/40 cm) sera déposée sur la spirale. Le thème discuté sera la première trace ludique de l’homme comme un rituel sacré.


 

Donne-moi ta parole :
Un espace sous les deux écrans de projection sera proposé pour y déposer des mots. La proposition sera de travailler avec les personnes qui le souhaitent durant un temps où l’artiste leur propose un atelier d’écriture. Le thème sera un message que la personne veut transmettre aux générations futures.

11:09 Écrit par Team inTime | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

De tentoonstelling “Ma sienne de terre / Eigen aarde”

De tentoonstelling “Ma sienne de terre / Eigen aarde” gaat over de ziel van de aarde, waarmee we allen in verband leven, maar die de stedelingen enkel nog als bloempotten of parken kennen. De aarde als cyclisch ritme dat ons beïnvloedt... Uit het Noorden komen de koude winterse winden die de aarde door hun intensiteit zuiveren en zijn inwoners verplichten om de tijd te doden door zich te ontspannen en zich te hernieuwen. Het Oosten brengt de lauwe winden van de lente die ons geruststellen, ons kwellen en ons dwingen om ons open te stellen voor de wijsheid van dit seizoen. Het Zuiden brengt de warme zomerwinden die ons volledig open laten bloeien en groeien. En vanuit het Westen komen de verse briesjes van de herfst, die ons stimuleren om binnen onszelf te kijken en onze krachten en onze zwaktes te vinden.

In de huidige context, met klimaatsveranderingen, ecologische verschuivingen… zijn we een beetje “het noorden kwijtgeraakt”. Maar we hebben niet enkel een richting verloren, we verliezen ook de capaciteit om in het aanwezige moment te leven. Bij de nomades was het begrip ruimte steeds verbonden aan het begrip tijd. Zij verplaatsten zich volgens het ritme van de seizoenen, in voortdurende communicatie met de aarde waarmee zij in overeenstemming leefden.

„Één van onze grote krachten berust in onze communicatieve vaardigheid met de geestelijke wereld die ons omgeeft. Deze capaciteit vertaalt zich in het frequente gebruik van symbolen in onze visies, onze dromen en onze taal. Deze vormen van communicatie en deze symbolen vinden hun uitdrukking in mythes, inwijdingsplechtigheden, riten en genezingsrituelen en zijn duidelijk in onze mondelinge literatuur vertegenwoordigd.”

Anna Pattel-Gray, inboorling, Australië
Uittreksel van „Woorden van Nomades“ Anthony Swift - Ann Perry

11:05 Écrit par Team inTime | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Eigen aarde

Filosofie en werkwijze

 

 Wind, zand, stenen, aarde, tekens, kiemen, tijd, zinnen… De aarde is een sacrale en levende ruimte. Ze inspireert ons in het thema van de vruchtbaarheid en de genezing.

 

“Ik probeer het idee over te brengen, dat de bossen en onze planeet levend zijn, teneinde deze verloren kennis te behouden.”
Paulinho Paiakan, Cayapo, Brazilië
Uittreksel van „Woorden van Nomades“ Anthony Swift - Ann Perry


Anémisme is het geloof dat de planten en de dieren elk een deel levensenergie bevatten, die samen alle elementen van de kosmos vormen. Ook de mens maakt deel uit van dit geheel.

11:05 Écrit par Team inTime | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

L'équipe InTime veut défendre un avis constructif.

 Nous peuvent imaginer un autre monde, laisse nous inspirer les expériences développer et constructifs par d'autres cultures.

 

On doit ouvrir les portes d'un nouveau monde, en créant de la possibilité pour dû heureux, être changé.

 

Nous pouvons contaminer d'autrui positif par nos actions.

 

Si nous sommes notre conscients du pouvoir de l'imagination, et nous rendons compte que nous pouvons influencer le présent, nous pouvons ouvrir les portes d'un nouveau monde.

11:03 Écrit par Team inTime | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

 

L'exposition « Ma sienne terre » va au sujet de l'âme de la terre avec laquelle nous ils vivent uniquement encore si dans le lien, mais les ces citadins les pots de fleur ou les parcs connaissent. La terre comme rythme cyclique qui nous influence… Du nord, les vents hivernaux froids viennent qui la terre est en leur intensité purgeant et les habitants oblige pour tuer le temps en se détendant et se renouveler. L'est apporte les vents tièdes du printemps qui rassurent notre, notre tourmentent et notre obligent à ouvrir notre pour la sagesse de cette saison.

 

 Le sud apporte les vents d'été chauds qui laisse ouvert entièrement fleurir notre et grandir. Et de l'occident les brises fraîches de l'automne qui stimulent notre pour au sein nous-mêmes regarder et nos forces et nos faiblesses de pour trouver, viennent.

Dans le contexte actuel, avec les changements de climat, les déplacements écologiques,… nous un peu « a perdu le nord ». Mais nous n'avons pas perdu uniquement une direction, nous perdons aussi la capacité pour vivre dans le moment présent. Auprès des nomades, la notion espace avait toujours été reliée à la notion le temps. Ils se sont déplacés selon le rythme des saisons, dans la communication permanente avec la terre avec laquelle ils ont vécu dans l'accord.

 

"Une de nos grandes forces réside dans notre aptitude à communiquer avec le monde spirituel qui nous entoure. Cette capacité se traduit en l'utilisation fréquente des symboles en nos visions, nos rêves et notre langue.

 

Ceux-ci formes de la communication et de ces symboles trouvent leur expression dans les mythes, les cérémonies d'inauguration, les rites et les rituels de guérison et dans nôtres verbaux la littérature ont été représentés clairement. »
Anna Pattel-Gray, l'aborigène, l'Australie
L'extrait de „mots des nomades « Anthony Swift - Ann Perry

 

 

Dans les cultures nombreuses, l'homme considère la terre comme symbole de fertilité. La terre inspire nous en les principes de fertilité, en nourrissant l'homme créer incessant pour. Il y a toujours question de dualité : masculin et féminin, bien et fâché, et comment on peut trouver un accord. La fertilité de la terre début pour cela également l'homme pour créer les choses qui se trouve en ce qui concerne l'esprit.

 

Les mots sont précieux, on ne peut pas les gaspiller. Les mots sont les actes, et les conséquences sont aussi concrètes que la pierre d'une guirlande. Les nations lors à qui ce lien avec la langue et les choses va très loin, et dans leur langue pour cette raison aucune mot vilain, existent n'existe.

 

« On doit ouvrir les portes d'un nouveau monde »
Julie Duquesne - l'équipe inTime

11:00 Écrit par Team inTime | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

" Exposition ma terre de sienne."

La philosophie et la méthode de travail


Le vent, le sable, les pierres, terre, signes, germinent, le temps, les phrases… La terre est un espace sacral et vivant. Elle nous inspire dans le thème de la fertilité et de la guérison.

 

« J'essaye l'idée de transmettre qui les forêts et notre planète vivant suis, pour conserver ceux-ci la connaissance perdue. »
Paulinho Paiakan, Cayapo, Brésil
L'extrait de „mots des nomades « Anthony Swift - Ann Perry

 

Anémisme est la croyance qui les plantes et les animaux de chacun une partie qui tous éléments du cosmos forment ensemble comprennent d'énergie de vie. Aussi, l'homme fait partie de ceci entier.

 

10:58 Écrit par Team inTime | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

25/01/2006

Projecto Noce Tribale

16:42 Écrit par Team inTime | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

26/09/2005

Cent Artistes - Carlos RAMIREZ

8 octobre 2005
 
à PARIS / Salle 16
 
Salle de Vente Drouot Richelieu
 
DARE
 
 

11:31 Écrit par Team inTime | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

02/07/2005

www.ludartek.be

voici;...comme promis

23:20 Écrit par Team inTime | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

20/06/2005

Julie Duquesne

2004_2005 -en cours Cours d’Electro-acoustique Académie de musique de Soignies (Belgique)• Prise sonoreThéorie Electro-acoustique : mode de jeu, séquence jeu et montage.2004 - 2005 Collectif Team Intime Présentation de Noce Tribale au Capitole de Gent, au VCA lors de Wilde Passie- Mariage Sauvage et à de Markten lors d'un Broodjes BrusselCréation et coacht artistique de la chorégraphe Elena Benavides dans le groupe de danse "Alliance Marimba"Organisation et réalisation du projet « Noces tribales » : rencontre de deux danseurs professionnels (Européen et Equatorienne) sur un plateau dont découle une installation vidéo.Réalisation d’une sculpture en polyester et frigolite pour une messe interculturelle à l’Eglise… Thème : le semeurRénovation de sculpture de Saints à l’Eglise Saint François-Xavier.Animation de fresques murales pour Broederlijk Delen, Wereld festival Leuven, Cosmos…

19:29 Écrit par Team inTime | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

27/04/2005

Carlos RAMIREZ expose à l'Espace Beaujon à Paris

http://art-connection.skynetblog.beCosmopolitan painter Carlos Ramirez is at the crossroads of several cultures, both Northern and Southern. Born in Santiago in Chile, he arrived at a tender age in Belgium and studied in Brussels at the Royal Academy of Fine Arts and the Watermael-Boitsfort Academy (Paul Gobert). He then went on to do further painting studies with Maio Wassemberg.Spaeking several languages perfectly, he has been immersed in Latin American culture and the two major components of “Belgitude”.He is no stranger to exhibiting, having displayed his work on numerous occasions, individually and collectively, both in Belgium (XIII OXY gallery, Free University of Brussels, Jodoigne Town Hall, etc) and in Canada (Montral, Québec).A number of his mural creations (Etterbeek Hospital, Ixelles) express his desire to also be an urban painter: see his fresco in Etterbeek on the theme of “500 years of resistance of the Americas”.His painting stands mid-way between the figurative and non-figurative, allying bold strokes with soft pastels. Animal figures and representations of the devil co-exist in a dream-like universe where poetic imagination projects the human and the animal that exist side by side without ever confronting one another.

21:21 Écrit par Team inTime | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

22/02/2005

1278746985

0

12:40 Écrit par Team inTime | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |